Privacy beleid


1. Over ons Privacy beleid

Deze regels zijn opgesteld door de Beheerder van de website www.canivera.pl, alsmede gelijksoortige websites in andere landen zoals www.canivera.nl, met betrekking tot het gebruik van deze sites en de persoonlijke gegevens van gebruikers. Deze dienst wordt geleverd door het bedrijf Stopa Sp. z.o.o (Limited Partnership), ul. Kościerska 12, 77-124 Parchowo, Polen ("Beheerder"), ingeschreven in het handelsregister bij de rechtbank Gdańsk-Noord in Gdansk, VIIIe Economische Afdeling, onder KRS nummer 0000357868, NIP 842-174-88-98, REGON : 221031937. Alle gebruikers en administrators van deze websites zijn verplicht zich te houden aan de navolgende regels voor het gebruik van de website.

Leest u deze voorwaarden vooral goed. Gebruik maken van de website www.canivera.pl en de daarin vervatte informatie betekent acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden van deze website. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

In het geval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of indien op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van Canivera websites voor doeleinden die in strijd zijn met de wet of de goede zeden,  kan de Beheerder, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang beperken, opschorten of blokkeren .

Beheerder behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande of nadere kennisgeving aan de gebruikers van de site te wijzigen. Daarom is het raadzaam regelmatig de Canivera website te raadplegen. De regels zijn beschikbaar via een link op de homepage.

Beheerder verklaart dat zijn activiteiten in verband met de verwerking van de gegevens in overeenstemming zijn met het Informatiebeveiligingsbeleid. Dit beveiligingsbeleid is er op gericht om met gebruik van alle beschikbare middelen, technische en organisatorische maatregelen, de bescherming van gegevens tegen toevallige of opzettelijke vernietiging, wijziging of ongewenste openbaarmaking te borgen.

 
2. Doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens van gebruikers worden door de beheerder uitsluitend verzameld voor technische doeleinden met betrekking tot de registratie van de gebruikers en de service van deze website. Beheerder behoud zich het recht voor deze persoonlijke gegevens ook te gebruiken voor de marketing van producten of diensten. Door gebruik te maken van de Canivera website of nieuwsbrief verklaart de gebruiker in te stemmen met het bovenbeschreven gebruik.

De beheerder verzamelt ook technische gegevens uit het gebruikersverkeer op de sites zoals het gebruikte type browser, besturingssysteem, URL, IP-adres, de taal en soortgelijke data van de bezoekers van de website voor zover die gegevens nodig zijn om in te loggen (login, wachtwoord, e-mailadres) en voor betaling (data bedrijf / individu). Door gebruik te maken van de onderhavige diensten accepteert de gebruiker de Algemene Voorwaarden alsmede de bedrijfsregels inzake het delen en verwerken van informatie. Tevens gaat u akkoord met het verzamelen en uitwisselen van geaggregeerde informatie en de uitwisseling hiervan met systemen van derden zoals Google Analytics.


3. Veiligheidsmaatregelen

Het is verboden om de website www.canivera.pl gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de wet of de goede zeden, waaronder  discriminatie van andere gebruikers, het beperken van de rechten van andere gebruikers of voorkomen dat andere gebruikers gebruik maken van de site. In het bijzonder is het verboden de Canivera site te gebruiken op een manier die kan leiden tot:

a. mogelijk illegale toegang tot de gegevens op en buiten de website,

b. verstoring van de informatica-infrastructuur van de Canivera website  of het veroorzaken van gevaar voor het gebruik of de kwaliteit van de werkzaamheden door andere gebruikers van die website,

c. beschadiging of vernietiging van de integriteit van de computerbronnen.

Beheerder verzoekt alle gebruikers van de Canivera website om alle vormen van illegale activiteiten of verstoring van de goede zeden op deze site direct aan Beheerder te melden.  De beheerder zal passende maatregelen nemen om gebruikers of inhoud te verwijderen of de toegang tot de informatie te blokkeren.


4. Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website geschiedt voor eigen risico. Tenzij dit anders is geregeld, door toepasselijke wetgeving, is Beheerder niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie op de website, evenals hun geschiktheid voor specifieke activiteiten van gebruikers van de site. De gegevens en informatie op de Canivera website hebben een zuiver informatief karakter. Beheerder stelt alles in het werk om de tijdigheid en volledigheid van de informatie over  producten en diensten te borgen, toch blijft er een risico dat de informatie op deze website, uit het oogpunt van de gebruiker, niet alle relevante informatie bevat. De beheerder geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid en de waarheidsgetrouwheid van op deze website gepresenteerde informatie, ten aanzien van inhoud, materiaal of product. Gebruikers kunnen dan ook aan het gebruik van deze informatie geen rechten ontlenen. Wij adviseren dan ook  om bij twijfel - in het bijzonder in het geval van informatie over producten - over informatie op deze site of op de verpakking van het product , nader contact op te nemen met de leverancier, de contactgegevens vind u op deze site onder “Contact”.

Beheerder stelt alles in het werk om een goede lay-out en de functionaliteit van de Canivera website te verzekeren. Echter, ondanks de geleverde inspanningen, kan het zijn dat de informatie op deze website onduidelijk voor de gebruiker is.

Het is mogelijk dat ten gevolge van oorzaken buiten de invloedssfeer van Beheerder (bijvoorbeeld bij technische storingen)  het gebruik van de website tijdelijk wordt onderbroken of opgeschort. Ook dan geeft Beheerder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op de website met betrekking tot de lay-out en de functionaliteit van de service-informatie, en ook met betrekking tot de voortdurende toegang tot en het gebruik van deze site. U kunt te allen tijde informatie die u nodig heeft over de producten of diensten van Beheerder verkrijgen door middel van conventionele communicatiemiddelen zoals fax, telefoon of brief. Contactgegevens van Beheerder worden gegeven op de website onder het tabblad "Contact".

Beheerder is niet aansprakelijk voor uitval van het gebruik van de Canivera site als gevolg van enige belemmering buiten de invloed van Beheerder, in het bijzonder waar deze te wijten is aan de dienstverleners, internettoegang, hosting services, en anderen. Beheerder is niet aansprakelijk voor enige onderbreking van de dienst of de afzonderlijke functies. Beheerder behoudt zich het recht voor tot onderbreking van de beschikbaarheid van de website, met name om technische redenen of andere.

Beheerder behoudt zich met name het recht voor om content, services of materiaal beschikbaar op deze website en de pagina-indeling, op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving te  wijzigen, te optimaliseren of uit te breiden. Verstoring van de werking van de site of webpagina als gevolg van deze activiteiten, of om andere redenen, geeft geen recht op schadevergoeding.

Tenzij anders geregeld in toepasselijke wetgeving, wijst de beheerder op voorhand iedere aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van de Canivera website, of de informatie op de website van die informatie, af.

Beheerder stelt alles in het werk om de site tegen virussen of andere schadelijke componenten te beschermen. Beheerder geeft echter geen garanties dat de materialen en diensten op deze website vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, en dat de service volledig veilig is.


5. Links naar externe sites

Deze website kan verwijzingen naar producten of diensten van derden of links naar websites van derden bevatten. Door middel van deze links, kan de gebruiker in contact komen met  systemen van derden.  Beheerder staat niet in voor de juistheid van de inhoud en correcte werking van deze systemen. Het plaatsen van links naar externe sites impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring of aanvaarding van verantwoordelijk voor producten of diensten op deze externe sites. Alle links naar andere websites van derden zijn alleen voor uw gemak. De gebruiker moet zijn eigen beslissingen nemen over producten, diensten en sites van derden.


6. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud of het materiaal op deze website, inclusief afbeeldingen, tekst, merken, lay-out en andere elementen (gezamenlijk de "Inhoud") zijn eigendom van Beheerder of worden door Beheerder gebruikt met toestemming van de eigenaar. De website, alsmede de inhoud, logo's, afbeeldingen en andere materialen, de selectie en de vorm van de presentatie zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

De enkele toegang tot de Inhoud middels websites en andere bronnen, impliceert niet de materiele overdracht van de eigendomsrechten. De gebruiker kan deze Inhoud alleen gebruiken met inachtneming van de bepalingen in de wet van 4 februari 1994 inzake auteursrechten en naburige rechten (Dz. U. nr 24, pos. 83, zoals gewijzigd. D.) en de wet van 27 juli 2001 inzake de bescherming van databanken (Dz. U. lid 128, punt. 1402). In het bijzonder is het verboden om voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder inhoud geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, of elektronisch of anderszins te verzenden.

De handelsmerken, logo's en andere merkuitingen (hierna gezamenlijk "Handelsmerken") getoond op de Canivera website zijn wettelijk beschermd. Toestemming om deze site te gebruiken impliceert geen toestemming om de merken die op deze pagina worden getoond te gebruiken. Elk gebruik van het Handelsmerk, of soortgelijke merken of namen is verboden, tenzij de beheerder hieraan voorafgaand haar schriftelijk toestemming voor een dergelijk gebruik heeft verleend. Iedere inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten zal leiden tot het nemen van passende juridische actie door Beheerder of andere in aanmerking komende rechthebbenden.


7. Inzendingen

Berichten of materialen, geüpload via de Canivera website waaronder nieuws, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen, foto's (de "Materialen") worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Door het inzenden van Materialen, gaat u akkoord met het kosteloze gebruik er van door Beheerder voor welk doel dan ook, met inbegrip van reproductie, openbaarmaking, verzending of publicatie. Bovendien, garandeert de inzender door het indienen van Materialen,  dat verzonden Materialen rechtmatig eigendom zijn, en dat het gebruik ervan door Beheerder geen rechten van derden zal schenden. Beheerder is op geen enkele wijze verplicht om de ingediende materialen te gebruiken.

Beheerder is niet aansprakelijk voor materiaal geplaatst door gebruikers op deze website of op sites waarnaar wordt verwezen vanaf deze website. Beheerder behoudt zich het recht voor om materiaal van deze website te verwijderen  dat naar het oordeel van Beheerder in strijd is met de wet of in strijd met de goede zeden, waaronder beledigend, aanstootgevend, discriminerend, waarin wordt opgeroepen tot rassenhaat, religieuze uitingen, etnische discriminatie of dat geweld verheerlijkt.


8. Privacy beleid

Bij het indienen van vragen of opmerkingen of ander materiaal, of bij het bestellen van een abonnement op nieuwsbrieven of websites van de beheerder, verstrekken gebruikers hun persoonlijke informatie, zoals naam, e-mailadres of postadres. Persoonlijke gegevens die door de Beheerder worden verwerkt, worden behandeld  in overeenstemming met de intenties van de door de gebruiker verleende toestemming, als ook voor technische doeleinden met betrekking tot de registratie van de gebruikers en service van deze website. Beheerder behoud zich tevens het recht voor om deze persoonlijke gegevens te gebruiken voor de marketing van producten of diensten.

Ingevolge de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van de gebruiker heeft deze het recht op toegang tot zijn of haar  gegevens en op correctie hiervan. Ook kan een gebruiker verwijdering van zijn of haar gegevens uit de database eisen. Het verzamelen van gegevens omtrent gebruikers gebeurt op vrijwillige basis, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens.


9. Cookies

Om statistische gegevens over de gebruiker en het verkeer vast te leggen en om toegang van gebruikers tot de inhoud van Canivera websites te vergemakkelijken, maakt Beheerder gebruik van een techniek die bekend staat als ‘Cookies’. De cookie-informatie wordt door onze webpagina-server opgeslagen op de computer van de gebruiker bij ieder gebruik van de webpagina door de gebruiker. U kunt deze functionaliteit op elk gewenst uitschakelen in uw eigen browser, voor zover dit overigens geen obstakels creëert voor het gebruik van de inhoud van deze website. Voor meer informatie over het uitschakelen van cookies en instructies voor bepaalde browsers, zoekt u in de sectie 'hulp' van uw browser.


10. Tot slot

Als u als gebruiker nog vragen of opmerkingen heeft betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de Canivera website of het privacy beleid, kunt u een e-mail sturen naar canivera@stopa.com.pl.